Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Deze Katja website (exclusief websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Katja Fassin B.V., gevestigd te ‘s-Heerenberg in Nederland. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op deze website door Katja Fassin B.V. worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. Wil je jouw gegevens inzien of (eerder) laten verwijderen, dan kan dat altijd op aanvraag. Voor vragen kun je contact opnemen via het contactformulier.

1. WAAROM VERZAMELT KATJA FASSIN MIJN GEGEVENS?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om je (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
– De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of om je vragen te kunnen beantwoorden.
– Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen wij je gegevens ook gebruiken om je per e-mail te benaderen met nieuws over Katja producten en acties.
– Daarnaast kunnen we je naam en adresgegevens gebruiken om je per post (informatie over Katja en/of haar) producten toe te sturen. Indien je hebt aangegeven dat we je bij een vraag ook telefonisch mogen benaderen, kunnen wij hiervoor je telefoonnummer gebruiken (indien je dat aan ons hebt verstrekt).
Wij verwerken jouw gegevens alleen nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven, en alleen voor de doelen die wij hierboven beschrijven. We gebruiken jouw gegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen, of om te profilen. Als je je gegevens niet wenst door te geven, kan het zijn dat wij je in bovengenoemde situaties niet kunnen helpen. Ter voorkoming van fraude bewaren we je gegevens maximaal drie jaar, voordat we ze verwijderen. Heb je je geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan bewaren we je je gegevens totdat jij jezelf uitschrijft.

2. AAN WIE KAN KATJA FASSIN GEGEVENS VERSTREKKEN?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om je gegevens aan een derde te verstrekken zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat je bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal Katja Fassin je gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Ook worden je gegevens niet doorgegeven aan partijen buiten de EU of aan een internationale organisatie.

3. WELKE ANDERE INFORMATIE/GEGEVENS WORDT VERZAMELD?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens je bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door jouw bezochte gedeelten van de website en de diensten die je op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op jouw interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
Je hebt de mogelijkheid om je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van de website voor jou wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Informatie over je computer, zoals je IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat je gebruikt kan ook worden verzameld en aan je gegevens worden gekoppeld.

4. IS KATJA FASSIN VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Katja Fassin verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. HOE BESCHERMT KATJA FASSIN DE GEGEVENS?

Katja Fassin heeft passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze website wordt gehost door Vimexx vanuit Nederland. Vimexx is verplicht om de gegevens van deze website zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Vimexx heeft geen toegang tot de inhoud van de versleutelde databases achter deze website.

6. WELKE RECHTEN HEB IK ALS CONSUMENT?

Je hebt het recht om Katja Fassin te vragen welke (persoons)gegevens wij van jou verwerken. Katja Fassin zal op dit verzoek (schriftelijk, dan wel digitaal via het contactformulier) binnen vier weken reageren. Ook kun je Katja Fassin verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kun je aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN VERANDERD?

Katja Fassin kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. De laatste versie vind je altijd hier, de datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Dit privacy statement is opnieuw opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

25 mei 2018

8. WAAR KAN IK TERECHT VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

Heb je aanvullende vragen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, of wil je jouw gegevens laten verwijderen uit ons systeem, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of per brief naar Katja Consumentenservice, postbus 2, 7040 AA ’s-Heerenberg.

***
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.
* * *
Katja Fassin handelt onder de merknaam Katja en verkoopt onder andere snoep, zoals Apekoppen, Biggetjes, Yoghurtgums en Zure Matjes. En drop zoals Kokindjes, Dropharingen en Sallos.